Bijzondere ledenvergadering

door rogerklaassen

Door Jacques Heemskerk

Aanleiding
Tijdens de algemene ledenvergadering van 20 mei jl kreeg het bestuur mandaat om tot een schikkingsovereenkomst te komen met Moulinsart. Dit op basis van de gegevens die tijdens deze drukbezochte bijeenkomst werden gepresenteerd. In de periode daaropvolgend bleek dat de voorzitter van ons bestuur en zijn collega-bestuursleden verschilden van inzicht over hoe deze onderhandelingen te voeren en wat wel / niet geaccepteerd mocht worden. Op 5 juli moest Jan Aarnout concluderen dat hij en de rest van het bestuur zodanig niet meer op een lijn zaten dat hij daarom besloot zijn functie neer te leggen.

Uiteindelijk werd na acht jaar strijd op 13 juli een schikking met Moulinsart bereikt. Hierover werd door het bestuur op 21 juli in een mail met de titel Belangrijk nieuws! verslag gedaan. Helaas besloot naar aanleiding  van de gebeurtenissen rond de overeenkomst ook Hans Bijman zijn werkzaamheden (de redactie van Sapristi!!) voorlopig op te schorten.

Vanwege de met Moulinsart bereikte overeenkomst zelf, en de her en der ontstane commotie daarover en daaromheen, besloot het bestuur een bijzondere algemene ledenvergadering te organiseren. Hierbij zouden de overwegingen die geleid hebben tot de overeenkomst nader worden toegelicht en tevens de gelegenheid worden geboden tot discussie en het stellen van vragen daarover.

Over de vergadering
Deze vergadering heeft op 4 december plaatsgevonden met naar schatting een 30-tal aanwezige leden. Het bestuur kweet zich goed van zijn taak en zette feiten en beweegredenen nog eens duidelijk op een rij.

De in het 2e gedeelte uit de vergadering komende kritiek werd ofwel gepareerd dan wel (m.b.t. de informatievoorziening) ter harte genomen. Aan het eind van de bijeenkomst bracht Jan Aarnout nog wel naar voren dat er bedenkingen zijn tegen het zittende bestuur. In meer dan één opzicht leende het moment zich er niet voor om daar verder op in te gaan. Wel leek mij dat de verhoudingen binnen onze vereniging niet dermate verstoord zijn dat samenwerking onmogelijk is.

Hierbij nog even de overeenkomst op hoofdlijnen:

  1. Alle procedures zijn ingetrokken
  2. HG erkent de auteursrechten van Moulinsart, met uitzondering van de Kuifje-albums als zodanig
  3. HG koopt met een symbolische betaling van € 1,- alle publicaties in het verleden af en draagt voor een symbolisch bedrag van € 1,- de URL www.kuifje.nl over aan Moulinsart
  4. Vorm van arbitrage bij eventueel toekomstige onenigheid
  5. We werken volgens het charter

De belangrijkste overwegingen om deze overeenkomst te sluiten zijn de afweging dat we wel telkens veldslagen winnen, maar de tegenstander waarschijnlijk een (financieel) langere adem heeft en dus uiteindelijk de oorlog zal winnen. Daarbij komt ook nog eens dat uitgeverij Casterman zich intussen juridisch heeft gevoegd (samen optrekt met Moulinsart). Tevens werd een belangrijke pijler onder onze verdediging, het beroep op citaatrecht, niet door het Hof gevolgd. Het structureel en veelvuldig gebruik van “tientallen” (50 is te veel) afbeeldingen per jaar is hoe dan ook niet geoorloofd.

De conclusie om op bovengenoemde wijze te schikken kwam mede tot stand op advies van de advocaat. Zij stelt:

‘Ik begreep dat er leden zijn die het jammer vinden dat het principe van HG opzij is gezet voor deze schikking. Ik vind dat niet terecht. Ik vind dat het proces-team van HG uit alle macht gestreden heeft en ook mooie en dappere overwinningen heeft behaald. Ik vind dat dit team ook op het juiste moment heeft ingezien dat het genoeg was en dat doorprocederen HG niets meer zou hebben gebracht. Dan heb je twee reële mogelijkheden: schikken of stoppen met de vereniging.

De toekomst
Intussen heeft er al weer een gesprek plaats gevonden tussen het Hergé Genootschap en Moulinsart. Er is sprake van een normalisering van de verhoudingen en er lijkt wederzijds de wil tot (structurele) samenwerking.

Wat betekent dit alles in de praktijk:

  • we mogen twee nummers van Duizend Bommen! per jaar uitbrengen
  • er mag onbeperkt een digitale Sapristi!! uitkomen, waarbij elke versie 1 (gratis) illustratie en 1 illustratie voor elke    boekaankondiging, evenement etc. met de aantekening © mag bevatten

Daarnaast is het zo dat:

  • de website is vernieuwd en deze blijkt ondanks de beperking tot het plaatsen van maximaal 10 afbeeldingen op de hele site, toch goed in de smaak te vallen

Het lijkt er op dat we na enige turbulente jaren de toekomst weer positief tegemoet kunnen zien.

 

Ook leuk voor jou?

2 commentaren

Jan Moors 7 december 2017 - 19:29

Hallo,
Indien ik het goed begrijp werd het HG eigenlijk overgenomen door Moulinsart. Jammer toch, want het Kuifje/Herge verhaal gaat toch over veel meer dan het commerciële wat Moulinsart ervan gemaakt heeft…

rogerklaassen 11 december 2017 - 14:01

Dag Jan, dan heb je het toch niet goed begrepen. Het Hergé Genootschap is een onafhankelijke vereniging. Echter, Moulinsart heeft de rechten op het werk van Hergé en kan dus eisen stellen aan het gebruik hiervan. Over die eisen kun je het eens zijn of niet, maar een rechthebbende is nu eenmaal rechthebbende: ze hebben het recht dit te doen. Overigens hebben de erven ook gezorgd voor het fraaie Hergé Museum, dat lijkt me allesbehalve een commerciële onderneming.

Comments are closed.