Ledendag en ALV, contributie en bestuurswisseling

door rogerklaassen

Door Jacques Heemskerk

Hieronder vindt u de integrale weergave van de HG informatiebrief 2018.

Goed om te zien dat de eerste reacties op de bestuursvacatures al binnen zijn! Ook u wordt nogmaals hartelijk uitgenodigd om mee te doen.  U zou bijvoorbeeld op 5 april de eerstvolgende bestuursvergadering kunnen bijwonen.  Hiervoor kunt u terecht bij Ton Mackaaij, 06-54613485 of pr-events@hergegenootschap.nl, dan wel een van de andere bestuursleden waarvan u de gegevens kunt terugvinden op onze pagina “Gegevens en contact”.

Beste leden,

Graag stellen we u op de hoogte van een aantal zaken betreffende onze vereniging. Voor 2018 staan de nodige veranderingen op stapel. Niet alleen werken we vanaf dit jaar conform de overeenkomst met Moulinsart, daarnaast neemt een flink deel van het huidige bestuur afscheid en zullen er dus tijdens de komende ALV diverse bestuurswisselingen plaatsvinden. We zetten even alles voor u op een rij:

Zondag 3 juni 2018: Ledendag en ALV in het ESA Space Expo te Noordwijk

U begrijpt het al, dit jaar is het thema: Kuifje en de Ruimtevaart! Op een passende locatie waar van alles te zien is. We hebben een kleurrijk programma voor u samengesteld, met als een van de hoogtepunten een voordracht van ruimtevaartkenner Alex Scholten, voorzitter van de Volkssterrenwacht Bussloo. Hij zal de landing van Kuifje op de maan in 1951 in het historisch perspectief zetten van de eerste echte maanlanding, die van Neil Armstrong in 1969. Mis deze dag niet!

Het programma van 3 juni (onder voorbehoud):

 • 10.00 – 16.00   –  Kuifje- & Hergéruilbeurs

  Bezoek aan het Space Expo museum, met o.a. de tentoonstelling ‘Terug uit de ruimte’ (toegang € 12,- pp, kinderen t/m 12 € 8,-)
  Tentoonstelling: De Maanalbums in alle verschenen talen
  Doorlopende filmvertoning: documentaires maanlanding
 • 13.00 – 14.00   –  Voordracht door Alex Scholten (Volkssterrenwacht Bussloo) met als thema: ‘Neil Armstrong in de voetsporen van Kuifje’
 • 14.00 – 15.00  –  19e algemene ledenvergadering inclusief bestuurswisselingen
 • 15.00 – 15.30  –  De traditionele Kuifjequiz, met als thema: Hergé in de ruimte
 • 15.45               –  Presentatie HG-gadget (€ 12,50 eigen bijdrage, alleen voor leden)
 • 16.00               –  Ledenborrel

Oproep bestuurskandidaten

Voor vier van de zes huidige bestuursleden is, na vele jaren van intensieve betrokkenheid bij de club, de tijd gekomen om het stokje over te dragen. Tijdens de ALV op 3 juni nemen afscheid: Tom van der Geugten (hoofdredacteur / voorzitter a.i.), Stijn Verbeek (secretaris), Paul Haanappel (penningmeester) en Peter van der Schouw (algemene zaken). Voor de vijf bestuursfuncties die hiermee vrij komen zoeken we enthousiaste mensen die zin hebben om de kar te gaan trekken. Kandidaten (jong en oud, man en vrouw) kunnen zich melden bij Stijn Verbeek, via secretaris@hergegenootschap.nl , of telefonisch via 06-21636457. Mocht u twijfelen of vragen hebben, neem dan ook contact met op met Stijn. In de bijlage van deze brief vindt u de profielen voor de openstaande bestuursfuncties.

Inning contributie 2017 & 2018

Onlangs vond er bij de meesten van u een automatische incasso van € 26,50 plaats met als kenmerk: ‘Halfjaarsbijdrage 2018’. LET OP: het betreft hier de tweede halfjaarsbijdrage van 2017, die door technische problemen pas in 2018 geïnd kon worden, en door Banster foutief als ‘2018’ is gelabeld. De inning van de contributie voor 2018 (€ 46,50 o.b.v. automatische incasso) zal plaatsvinden na het verschijnen van Duizend Bommen 49, naar verwachting in april 2018. Onze excuses voor de verwarring.

Wij wensen u een mooi Kuifjejaar en hopen velen van u te ontmoeten op zondag 3 juni a.s.!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Ton Mackaaij & Peter van der Schouw

 

BIJLAGE – profielen openstaande bestuursfuncties

 Voorzitter

 • geeft leiding, coördineert en delegeert werkzaamheden
 • zit bestuursvergaderingen voor en is verantwoordelijk voor besluitvorming
 • inspireert het bestuur en bevordert samenwerking
 • communiceert met leden en anderen
 • is aanspreekpunt en representeert de vereniging naar buiten

Secretaris

 • penvoerder van de vereniging
 • opstellen agenda vergaderingen
 • notuleren van bestuursvergaderingen
 • behandelen in/uitgaande post
 • bijhouden archief
 • primair aanspreekpunt juridische aangelegenheden

Penningmeester

 • voeren van de financiële administratie van de vereniging;Beoordelen inkomende kostenfacturen en uitvoeren van betalingen
 • bewaken van de kaspositie van de vereniging
 • concipiëren lidmaatschapsfacturen en advertentiefacturen, verzorgen incasso en administratieve verwerking van de ontvangen lidmaatschappen
 • opstellen financiële begroting/budgetten en uitvoeren van budgetbewaking
 • opstellen jaarcijfers (o.a. balans, exploitatierekening en toelichting op beiden)
 • legt namens bestuur verantwoording af over het gevoerde financiële beleid aan kascontrolecommissie en de ledenvergadering

Hoofdredacteur Duizend Bommen!

 • functioneert als lid van het HG-bestuur en onderhoudt contacten tussen redactie en bestuur
 • geeft leiding aan de redactie
 • stimuleert productie van artikelen
 • organiseert verwerking van binnengekomen kopij
 • schrijft vaste DB-rubrieken
 • stelt inhoud van DB vast binnen de gestelde kaders
 • overlegt i.s.m. secretaris met Moulinsart over drukproef
 • controleert druk en verspreiding
 • onderhoudt contact met adverteerders e.d.
 • doet ook werkzaamheden van redacteuren, zoals schrijven en redigeren van artikelen

Bestuurslid Digitale Zaken

 • beheer Banster (digitale ledenadministratie)
 • technisch beheer website
 • technisch beheer social media (Facebook)
 • NB: redactionele inbreng, naast technisch beheer is zeer welkom maar geen must
 • Ondersteuning bestuur met overige digitale/technische zaken, zoals leden enquêtes, ledendagen

Ook leuk voor jou?